Skupina HSE

Strojnica

>>

Tloris strojnične zgradbe: 60 x 35 m
Višina strojnične zgradbe: 20 m
Notranji premer strojničnega jaška: 18 m
Globina strojničnega jaška: 80 m
Tip črpalne turbine: Francisova, vertikalna enostopenjska reverzibilna turbina z enim agregatom
Maksimalni bruto padec:Hb = 521,00 m
Instalirani pretok (generatorski režim): Qi = 40 m³/s
Instalirani pretok (črpalni režim): Qč = 34 m³/s
Instalirana moč turbine: Pi = 185 MW
Instalirana moč črpanja: Pč = 180 MW
Letna proizvodnja električne energije: El = 426 GWh
Letna poraba energije za črpanje: Eč = 553 GWh

Cevovod

>>

Skupna dolžina dovodnega tunela in tlačnega cevovoda: 2.264 m
Dolžina dela tlačnega cevovoda na površini: 862 m
Dolžina tlačnega cevovoda v navpičnem jašku: 190 m
Dolžina tlačnega cevovoda v horizontalnem tunelu: 395 m
Dolžina tlačnega cevovoda v poševnem tunelu: 120 m
Premer tlačnega cevovoda: od 2,6 m do 3,3 m

Zgornja akumulacija

>>

Maksimalna kota zgornje vode: 625 m n.m.
Minimalna kota zgornje vode: 597 m n.m.
Koristni volumen akumulacije: 2,2 milijona m3

Daljnovod

>>

Dolžina daljnovoda in kablovoda: 1.550 m
Vrsta: dvojni dvosistemski 110 kV daljnovod in kablovod

Črpalna hidroelektrarna

Male hidroelektrarne

Velike hidroelektrarne