Skupina HSE

Podpisane pogodbe za izvajanje del na ČHE Avče

novice

14.01.2008

Gradnja prve črpalne hidroelektrarne v Avčah poteka po planu, na gradbišču se v polnem teku izvajajo gradbena dela, vse pogodbe so že sklenjene.

Skladno s postopkom za oddajo naročil so bili izvajalci izbrani na podlagi javnih razpisov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem listu Evropske unije. Sledila so vrednotenja in ocenjevanja ponudb, ki so se izvajala skladno z določili iz razpisne dokumentacije ter izbira najugodnejših ponudnikov.

Podpisi pogodb so si sledili po sledečem zaporedju:

  • Pripravljalna dela LOT A1 (obsegajo ureditev dostopnih poti, gradbiščnih platojev in pripadajoče infrastrukture na zgornjem in spodnjem gradbišču: pogodba sklenjena s Primorjem d.d., dne 6.12.2004


  • Glavna gradbena dela LOT A2 (obsegajo splošne zahteve in pripravljalna dela, izgradnjo zgornjega bazena, zgornjega vtoka, dovodnega tunela, vodostana, zapornične komore, trase cevovoda in tlačnega tunela, strojničnega jaška, vtočno – iztočnega jaška, spodnjega iztoka, iztočnega kanala, strojnice in servisnih prostorov, dostopnih cest, krajinsko in arhitekturno ureditev, vzpostavitev gradbene – strojne instalacije in gradbene – elektro instalacije): pogodba sklenjena s konzorcijem Primorje d.d. – SCT d.d., dne 25.7.2005


  • Turbina generator LOT T/G (obsega dobavo in montažo turbine in generatorja): pogodba sklenjena s konzorcijem Melco – Rudis – Sumitomo, dne 25.7.2005


  • Cevovod in hidromehanska oprema LOT C/H (obsega dobavo in montažo cevovoda in hidromehanske opreme) in dvigala LOT D (obsega dobavo in montažo dvigal): pogodba sklenjena z Montavar Metalna Nova d.o.o., dne 7.10.2005


  • Ostala električna oprema LOT EE (obsega dobavo in montažo električne opreme): pogodbi sklenjeni s SOL INTERCONTINENTAL za sklop A in Gorenje d.d. za sklop B, dne 7.6.2006


  • MONITORING (obsega opazovanje oziroma analize vpliva na okolje med gradnjo in v času obratovanja): pogodba sklenjena z LIMNOS d.o.o., dne 3.7.2006


  • SUPERKONTROLA: pogodbe sklenjene dne 15.6.2006


1. LOT A2 geodezija: GEO – BIRO d.o.o. Nova Gorica;
2. LOT A2 betoni: IRMA d.o.o. Ljubljana;
3. LOT A2 geomehanika: ZAG Zavod za gradbeništvo

LOT T/G: EIMV, Turboinštitut d.d., dne 15.6.2006

LOT C/H: Q TECHNA d.o.o., dne 11.9.2006

LOT EE: EIMW, dne 13.6.2006

LOT D: Q TECHNA d.o.o., dne 11.9.2006

  • Priključni daljnovod LOT DV (pogodbe obsega dobavo, montažo in spuščanje v pogon opreme za dvojni dvosistemski visokonapetostni priključni 110 kV daljnovod/kablovod): pogodbe sklenjene z MIKOMI d.o.o. za sklop A; s SOL INTERCONTINENTAL d.o.o. za sklop B, C in E ter s Primorjem d.d. za sklop D, dne 11.12.2007