Skupina HSE

Pobuda za pridobitev koncesije za gospodarno izkoriščanje vode Idrijce

novice

19.03.2004

Družba Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) je imetnik koncesije za odsek reke Soče od Tolmina do državne meje z Italijo in za odsek reke Idrijce od sotočja Idrijce s Sočo do Bače pri Modreju, do koder sega kota normalne zajezbe bazena HE Doblar. Na omenjenem področju koncesije je zgrajena veriga sistemov hidroelektrarn HE Doblar, HE Plave in HE Solkan.

Na reki Idrijci, v njenem zgornjem toku, ima SENG pridobljeno koncesijo med koto 321,0 m n.m. in koto 308,50 m n.m., kjer obratuje HE Marof.

HE Doblar ima vlogo čelne akumulacije. Veriga elektrarn na Soči obratuje po principu pretočne akumulacije. Eventuelna izgradnja gorvodnih akumulacijskih bazenov na Idrijci bi omogočila še bolj vršno obratovanje verige elektrarn na Soči in bi povečala njihovo energetsko in posledično tudi ekonomsko vrednost.

Prav zaradi zgornjega dejstva SENG podaja pobudo za povečanje obsega koncesijskega razmerja za gospodarsko izkoriščanje vode za proizvodnjo električne energije na območju reke Idrijce. Razširjeno območje predstavlja odsek Idrijce, ki ga višinsko omejujeta na dolvodni strani kota normalne zajezitve akumulacije HE Doblar – kota 153,0 m n.m. in gorvodno kota 308,50 m n.m., ki je spodnja kota obstoječe derivacijske HE Marof.

Pravni temelj za razširitev koncesijskega območja je v 138. in 139. členu Zakona o vodah, ki omogoča imetniku koncesijske pravice povečanje obsega osnovnega koncesijskega razmerja.
Možnost za hidroenergetsko izrabo Idrijce je predvidena tudi z vključitvijo v predlog prostorskega državnega načrta in v predlog nacionalnega energetskega programa Republike Slovenije ter v program strateškega razvoja Holdinga Slovenskih elektrarn in SENG.

Naloga koncesionarja bo čimbolj optimalna izraba obravnavanega območja tako v pogledu energetike, kot tudi ostalih uporabnikov in dejavnikov v prostoru. V ta namen bo SENG izdelal novo študijo možnih načinov izrabe tega dela reke Idrijce, kjer bodo upoštevani vsi možni vidiki razvoja doline v navezi z energetsko izrabo.

Pri sprejemanju odločitev glede načina energetskega izkoriščanja hidropotenciala reke Idrijce bo SENG prav gotovo zasledoval ekonomičnost proizvodnje in dogovore z lokalnimi skupnostmi.