Skupina HSE

HSE: Tudi v letu 2003 največji proizvajalec in trgovec z električno energijo v Sloveniji

novice

23.12.2003

Holding Slovenske elektrarne(HSE) je v letu 2003 posloval uspešno in ostal največji proizvajalec in trgovec z električno energijo v Sloveniji. Družbe, ki HSE sestavljajo-Dravske elektrarne Maribor, Savske elektrarne Ljubljana, Soške elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarna Brestanica, Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje-so v obdobju januar-november 2003 proizvedle več kot polovico vse v Sloveniji proizvedene električne energije, ki jo je HSE večino,76 odstotkov, prodal na domačem trgu. Ob zaključku leta bo imel HSE dobrih 90 milijard tolarjev prihodka od prodaje, skupina družb HSE pa bo poslovno leto predvidoma zaključila z 2 milijardama tolarjev nekonsolidiranega dobička.

Proizvodnja električne energije družb skupine HSE v enajstih mesecih leta 2003 je znašala 5.736 GWh; hidroelektrarne so je proizvedle 2.394 GWh ali 42 odstotkov, termoelektrarne pa 3.240 GWh ali skoraj 56 odstotkov. Največja proizvajalka električne energije v HSE je tudi letos Termoelektrarna Šoštanj, ki naj bi po gospodarskem načrtu do konca leta 2003 proizvedla 3.100 GWh električne energije, kar znaša 48 odstotkov celotne energije, proizvedene v okviru skupine HSE. Zaradi slabe hidrologije v letu 2003 planirana proizvodnja hidroelektrarn ne bo dosežena, je pa že sedaj presežena planirana proizvodnja termoelektrarn. Večino električne energije je HSE do vklučno novembra 2003 prodal na domačem trgu-76 odstotkov, okoli 23 odstotkov jo je izvozil, predvsem v Italijo, v manjšem obsegu pa tudi v Avstrijo in Hrvaško, en odstotek pa jo je prodal na organiziranem trgu električne energije.